1. ดำเนินการติดตั้ง SSL Certificate บน Windows 2008 ที่นี่
  2. เปิด command prompt พิมพ์ cmd แล้ว Enter
  3. พิมพ์ cd C:\Windows\System32\Inetsrv\

 4. พิมพ์ข้อความตามนี้ 
     appcmd set site /site.name:"<IISSiteName>" /+bindings.[protocol='https',bindingInformation='*:443:<hostHeaderValue>']

    เช่น appcmd set site /site.name:"abc.mju.ac.th" /+bindings.[protocol='https',bindingInformation='*:443:abc.mju.ac.th']

    ระบบจะตอบกลับมา   SITE object "abc.mju.ac.th" changed

  5. ดำเนินการทดสอบ website


ปรับปรุงข้อมูล 19/4/2560 16:02:56
, จำนวนการเข้าดู 686