ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. , E-mail superf@mju.ac.th

งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. 3269 , E-mail banpod@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. 1090 , E-mail pansak@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. 3271 , E-mail pantamitr@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3263 , E-mail Seksans@mju.ac.th