วิธีการทำ Redirect HTTP to HTTPS Windows Server IIS วิธีที่ 2

1. ลำดับแรก Download โปรแกรม URL Rewrite tool

2. ในโปรแกรม IIS manager เข้าไปที่ Binding ทำการตรวจสอบต้องมีแต่ส่วนของ Port 80 binding เท่านั้น

3. ไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการดำเนินการ ทำการสร้าง URL rewrite rule

4. ทำการ Double Click ที่  URL Rewrite ทำการสร้าง rule โดยกดที่ Add Rule(s)..

5. เข้าที่ Blank rule แล้วกด OK

6. ทำการสร้าง rule ดังนี้

      Name : (ตั้งชื่อ rule) เช่น Http to Https

      Requested URL :  Matches the Pattern

      Using :  Wildcards

      Pattern : *

7. ในส่วนของ Conditions  ให้ทำการเลือก Logical grouping: Match Any แล้วกด Add..

Condition input : {HTTPS}

Check if input string : Matches the Pattern

Pattern : off

8. Server Variables ไม่ต้องใส่ค่าใดๆ

9. Action ให้ใส่ค่าดังนี้

   Action type: Redirect

   Redirect URL : https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}

   Redirect type :  Found (302)

10. กด Apply

11. Back to Rules

12. กด Disable Rule

13. กด Enable Rule

14.  ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์

15. การแก้ไขใน web.config

<rewrite>
	<rules>
		<rule name="Redirect to http" enabled="true" patternSyntax="Wildcard" stopProcessing="true">
			<match url="*" negate="false" />
			<conditions logicalGrouping="MatchAny">
				<add input="{HTTPS}" pattern="off" />
			</conditions>
			<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Found" />
		</rule>
	</rules>
</rewrite>

ปรับปรุงข้อมูล 5/4/2560 21:17:28
, จำนวนการเข้าดู 4501