:: การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) สำหรับบริการสารสนเทศ ::

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2559 7:39:28     ที่มา : งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5646

กลุ่มข่าวสาร :

    username และ password สำหรับ บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 บริการหลัก ได้แก่
             1. บริการ E-Mail Address (@mju.ac.th)
              2. บริการเครือข่ายไร้สาย (MJU_WLAN)
             3. บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
             4. บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN MJU)

     ในการเปลี่ยนรหัสผ่านนี้จะสามารถใช้งานกับบริการสารสนเทศเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ ระบบทะเบียนได้ 

 หมายเหตุ
          Login โดยใช้ username : "mju\" + username  ตัวอย่าง 
              Domain\username               : mju\mju5XXXXXXX 
              Current Password                : Password เดิมของนักศึกษา
              New Password                     : Password ใหม่ของนักศึกษา
              Confirm New Password       : Password ใหม่ของนักศึกษา อีกครั้ง

              กด Submit เพื่อยืนยัน

          การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่จะสำเร็จ เมื่อระบบจะตอบรับ "Your Password has been successfully changed." 

         

ข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่าน

  1. รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 16 ตัวอักษร
  2. ประกอบตัวอักขระ A-Z a-z 1-9 หรือตัวอักษรพิเศษ เช่น ! # @ %
  3. ห้ามใช้ ช่องว่าง (space) หรืออักขระที่ไม่ภาษาอังกฤษ (Non-English characters) ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่
  4. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กมีความแตกต่างกัน
  5. รหัสผ่านต้องไม่เป็นส่วนส่วนหนึ่งของ Username เช่น Username ของท่านเป็น administrator ท่านจะไม่สามารถกำนหดรหัสผ่านใหม่เป็น admin123 ได้


                                                            
  

ข่าวล่าสุด