งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
Networking Systems and Internet Services

ตั้งใจ กำหนดจิตให้ดี  เราปฏิบัติภาวนาต้องอาศัยสติเป็นของสำคัญ  ระลึกถึงจิตอยู่เสมอๆ  กำหนดไว้ที่จิต    ครั้นเห็นจิตของตนแล้ว  กำหนดจิตของตนไว้จึงจะรู้เรื่องในการเทศน์  จิตเท่านั้นแหละที่เราจะต้องรักษา  นอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรหรอก  อวัยวะทั้งหมดทุกชิ้นส่วนของร่างกายนี้  มีจิตเป็นใหญ่    จิตนี้แหละพาวิ่งพาว่อนพาท่องเที่ยวไปมา  พาให้เดือดร้อนเป็นทุกข์  ก็เพราะจิตนั่นแหละ   ถ้าเรารักษาสำรวมจิต  เห็นว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็หยุดเสีย  มันก็ได้ความสุขเท่านั้นเอง

         ที่เราไม่รู้จักเรื่องจิต  เราไม่มีสติรักษา  มันจึงส่งส่ายหาเรื่องทุกข์ต่างๆ  จนกระทั่งมันทุกข์แล้วจึงค่อยรู้เรื่อง  มันสุขแล้วจึงค่อยรู้เรื่องของจิต  ในเวลาที่มันส่งส่ายอยู่นั้นไม่รู้เรื่องของมันเลย  จึงว่าจิตอันเดียวเท่านั้นที่ต้องรักษา    การภาวนาทั้งหมดก็มารวมที่จิตนี้แห่งเดียว  รักษาอันเดียวเท่านั้นแหละ  ให้รักษาจริงๆจังๆ    ใน เวลานี้เราจะนั่งสมาธิหรือฟังเทศน์  เราจะสำรวมจิตให้อยู่ในขอบข่ายของสติ  สติเป็นคนคุม  เมื่ออยู่ในขอบข่ายของสติแล้วก็หมดเรื่องกัน

         สติ คือ ผู้ระลึกถึงจิตอยู่เสมอๆ  นั่นเรียกว่าสติความระลึกได้    จิต คือ ผู้คิด ผู้นึก ผู้ส่งส่าย,   อาการเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสติ    ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีสติ  ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีจิต  แท้ที่จริงก็อันเดียวกันนั่นแหละ  แต่มันเป็นอาการ(ของจิต)คนละอย่างกัน(เจตสิก ๕๒)  หน้าที่คนละอันกัน

         สติเหมือนกับพี่เลี้อง  จิตเหมือนกับลูกอ่อน  ควบคุมรักษากันอยู่ตลอดเวลา  ลูกอ่อนที่มันซุกซน  พี่เลี้องต้องระวังอย่างเข้มแข็ง  ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะหลุดพลัดโผไปตกถูกของแข็ง  หรือตกไปในที่ลุ่มทำให้เจ็บได้    ถึงอย่างไรก็ต้องรักษาสติตัวเดียวเท่านั้นแหละ  พี่เลี้องต้องรักษาอยู่ตลอดเวลา    กว่าจะพ้นอันตรายได้  มันใช้เวลาหน่อย  เลี้ยงเด็กมันก็หลายปีกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้  ถึงเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องระมัดระวังสิ่งอื่น เช่นมันซุกซน วิ่งเล่นอะไรต่างๆ ต้องระมัดระวัง  แต่จำเป็นเพราะมันยังเป็นเด็กอยู่    ระวังจนใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น  ก็ยังต้องระวังอยู่ตลอดเวลา  เมื่อทำชั่วประพฤติผิด  สติตัวนี้ใช้อยู่ตลอดเวลา  ใช้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต  ใช้ตั้งแต่สติผู้คิดผู้นึกทีแรกโน่น  ตลอดจนมันส่งส่ายไปสารพัดทุกเรื่องทุกอย่าง  สติต้องรักษาอยู่ตลอดเวลา  ส่วนเด็กนั้นเรียกว่าเป็นของมีตนมีตัว มันของยากหน่อย  แต่เมื่อเราคุมอยู่แล้ว จิตกลายเป็น(เหมือน - webmaster)ของมีตัว ปรากฎเห็นชัดเลย  จิตอยู่หรือจิตไม่อยู่  จิตวิ่งว่อนเที่ยวไปในที่ต่างๆ  เห็นชัดเลยทีเดียว  เป็นตัวเป็นตนแท้ทีเดียว

         ครั้น เรารักษาจิตได้แล้ว  ควบคุมจิตได้แล้ว  สติตัวนั้นตั้งมั่นแล้วมันจะรวมเข้ามาเป็นใจ  คือตรงกลางๆนั่นแหละ  ไม่มีสถานที่หรอก  กลางตรงไหน ก็อันนั้นเป็นใจ ตรงนั้นแหละ  ไม่ใช่อยู่นอกอยู่ใน ข้างบนข้างล่าง   ใจเป็นกลางๆ อยู่ตรงไหนก็นั่นแหละ  ตัวใจตรงนั้นแหละ  หัดสติควบ คุมจิตให้เข้าถึงกลางอยู่เสมอๆ  มันค่อยมีพลังสามารถที่จะคิดค้นในสิ่งต่างๆ  สามารถที่จะระงับดับทุกข์ทั้งปวง  มันเดือดร้อน จะได้ทิ้งได้  เดี๋ยวนี้เราไม่เข้าถึงตรงกลาง จึงละทุกข์ไม่ได้    สิ่งที่ทุกข์ ก็เดือดร้อนวุ่นวาย  สิ่งที่เป็นสุข ก็เพลิดเพลินลุ่มหลง  ไม่เป็นกลางลงไปได้สักที

         ถ้า ถึงตรงกลางแล้วนั้น   มันเป็นทุกข์ก็รู้จักทุกข์  ก็ปล่อยวางทุกข์ได้   มันสุขสบายก็ไม่หลงเพลิดเพลินมัวเมา    มันก็เป็นกลางอยู่อย่างนั้น  มันไม่สุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย  ไม่เป็นทุกข์  สติตัวหนึ่ง  จิตตัวหนึ่ง  สติควบคุมจิต    เมื่อควบคุมได้แล้วมันเข้ามาเป็นใจตัวเดียว   ตัวใจเป็นของสำคัญที่สุด  จิตมันออกจากใจ  ถ้าไม่มีใจมันก็ไม่มีจิต  จิตอันใดใจอันนั้น  ใจอันใดจิตอันนั้น  ท่านก็เทศนาอยู่  แต่จิตก็หมายความถึงอันเดียวกันนั่นแหละ

         แต่ ทำไมท่านจึงเรียกว่าใจ  ทำไมจึงเรียกว่าจิต   อธิบายให้ฟังว่าใจคือตรงกลางไม่มีส่งส่าย  ไม่มีคิดไปหาบาปอกุศล  ไม่คิดถึงบุญ  หรืออะไรทั้งหมด  ใจที่ตรงกลางๆนั่นแหละ  ไม่มีอะไรหรอก  ไม่คิด  ไม่นึก  ไม่ปรุง  ไม่แต่ง  แล้วก็ไม่เกิดปัญญา    ตรงนั้นไว้เสียก่อน  ให้มันอยู่ตรงกลางเสียก่อน  ปัญญาเกิดหรือไม่เกิดก็ช่างมัน    ที่จะถึงตรงกลางได้มันใช้ปัญญาไม่ใช่น้อย  คิดค้นต่างๆทุกอย่างทุกเรื่อง  คิดค้นมาพอแรงแล้ว ตัวปัญญาใช้มามากแล้ว  คราวนี้เมื่อใช้มันหมดทางไม่มีที่ไปแล้ว  มันจึงเข้ามาเป็นกลาง  ตัวกลางๆนั้น  แต่คนไม่เข้าใจว่ามีปัญญา    แท้ที่จริงปัญญาใช้มามากแล้ว  เข้าถึงตรงกลางแล้วก็เฉยอยู่นั้น

         เรา อยากจะรู้จักตรงกลางคืออะไร  หัดอย่างนี้ก็ได้  ทดสอบทดลองดู  กลั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง  ไม่มีอะไรหรอก  มีเฉยๆ รู้เฉยๆ ไม่คิดไม่นึก  แต่รู้สึกว่ามันไม่คิดไม่นึก  ไม่ส่งส่ายไปมาหน้าหลัง  ไม่คิดถึงเป็นบาปเป็นบุญอะไรทั้งหมด  ผู้รู้สึกว่าเฉยๆนั่นแหละ  ตัวนั้นแหละตัวกลางตัวใจ (webmaster- ภาวะนี้เกิดจากมีสติ ในการกลั้นลมหายใจอันทำงานอยู่ตลอดเวลาและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตให้ คงอยู่  จิตจึงต้องมีสติที่ตั้งมั่นแน่วแน่ในการระงับลมนั้น  จึงไม่ส่งส่ายไปปรุง ไปแต่ง  ตั้งมั่นอยู่ในการระงับลมนั้นเป็นเอก)  แต่มันได้ชั่วขณะเดียวในเมื่อเรากลั้นลมหายใจ พอจับตัวมันได้ว่า  ตัวใจมันตัวนี้  คราวนี้มันส่งออกไป  ถ้า มันส่งส่ายเป็นจิต  คิดนึก  สติควบคุมดูแลรักษา  ต้องชำระสะสางสิ่งที่เป็นบาป  ละอกุศล  ปล่อยวางลงไป  สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นก็ทิ้งวาง ปล่อยวางลงไป ไม่เอา   บุญก็ไม่เอา บาปก็ไม่เอา  มันถึงเข้าถึงกลางได้  เอาบุญก็ไม่เข้าถึงกลาง เอาบาปก็ไม่เข้าถึงกลาง  เมื่อละทั้งสองอย่างแล้วจึงเป็นกลางได้   นั่นแหละใช้ปัญญาอุบายมากมาย  จนกระทั่งมาเป็นใจ

         ธรรมดา จิตกับใจนี้มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่  เข้ามาเป็นใจพักหนึ่งแล้วมันก็อยู่ไม่นาน  มันก็ออกไปอีก  วิ่งว่อนไปตามเรื่องของมัน  แต่เราตั้งสติกำหนดรู้ใจรู้จิตของมัน เรื่องมันวิ่งว่อนไปด้วยประการต่างๆ  มันซุกซน  รู้เรื่องของมัน    คำว่ารู้นั้น หมายความว่า  ละทิ้งในสิ่งที่มันไม่ดี  เมื่อละไปหมดแล้ว  มันก็กลับมาช่องกลางนั้นอีก  การหัดสมาธิภาวนา  ถ้าหัดอย่างนี้ได้บ่อยๆเสมอๆ  ไม่เตลิดเปิดเปิงหลงไปตามจิต  ไม่มีสถานี  ไม่หยุด ไม่หย่อน อันนั้นใช้ไม่ได้   พิจารณาจนหมดเรื่องแล้ว  ถ้ามันถูก มันกลับมาอีกหรอก มาเป็นใจ    ถ้าไม่ถูกก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่โตมโหฬาร

         ถึงอย่างไรก็ขอให้ทำให้เข้าใจถึงใจอยู่เสมอๆ  ความสงบที่เข้าถึงใจที่เป็นหนึ่งนั้นเป็นการดีมาก   ถึงไม่ได้ปัญญาก็เอาเถอะ  เอาเพียงเท่านี้ก็เอาเสียก่อน  เอาที่ความสงบนั่นแหละ  ให้มั่นคงถาวรแล้วมันถึงเกิดเองหรอก  อย่ากลัวเลย  กลัวว่าจิตจะไม่คิดไม่นึก ไม่ปรุงไม่แต่ง  มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่ง  ก็รู้เท่ารู้เรื่องมันอยู่ถ้าหากมันเข้าถึงใจแล้ว  นี่การภาวนาต้องหัดอย่างนี้  หัดพิจารณาอานาปานสติก็ดี  มรณานุสติก็ดี  พุทโธ อะไรต่างๆหมด  ก็เพื่อให้เข้าถึงใจ  เพื่อให้คุมสติได้    ถ้าหากว่าคุมใจไม่ได้  คุมใจไม่อยู่  อะไรก็เอาเถิด ไม่เป็นผลประโยชน์อะไรเลย

         ตัว ของเราทั้งหมดมีจิตอันเดียวเป็นของสำคัญอยู่ในตัวของเรา  คนมากมายหมดทั้งโลกนี้ก็จิตตัวเดียว  จิตคนละดวงๆเท่านั้นแหละ  มันวุ่นวายอยู่นี่แหละ  แต่ละคนๆ รักษาจิตของเราไว้ได้แล้ว  มันจะวุ่นอะไร  มันก็สงบหมดเท่านั้น  ต่างคนต่างรักษาใจของตน    ต่างคนมีสติรักษาใจเท่านั้นก็เป็นพอ    ที่ มันยุ่งมันวุ่นก็เพราะเหตุที่ไม่รู้ใจของตน  รักษาใจของตนไว้ไม่ได้  มีโลภโมโทสันสารพัดทุกอย่าง  วุ่นวี่วุ่นวายเกิดแต่ใจนี่ทั้งนั้น   แล้วใจมันได้อะไรล่ะ   โลภมันได้อะไรไปใส่ใจ  โลภมันไปกองอยู่ที่ใจมันได้อะไร  โทสะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะ  ไปไว้ที่ใจมีไหมล่ะ    โมหะ ความหลงไปไว้ที่ใจมีไหม   ใจไม่เห็นมียุ้งมีฉางใส่  ใจไม่เห็นมีตนมีตัว  มัน ได้อะไร  มีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย    ผู้ที่ว่าได้ว่าดีนั้น มันดีตรงไหน  โลภโมโทสันได้มาแล้วว่าดีนั้น   โกรธ  โลภ หลง  คนนั้นคนนี้    เห็นตนว่าวิเศษวิโส  ว่าตนดี  มันดีอะไร  วิเศษอะไร  มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย

         อย่าง ว่า เราได้ของเขามาอย่างนี้  เราโลภอยากได้ของเขา  ได้มามันมีอะไรในที่นั้น   ได้มาอยู่มากิน  ได้มาบริโภคใช้สอย  ใช้อะไรก็ตัวนี้ละใช้  มันใหญ่มันโตมันอ้วนมันพีขึ้นไหมล่ะตัวนี้  มันก็ไม่เห็นมีอะไร  มีแต่แก่เฒ่าชำรุดทรุดโทรมไปทุกวัน   อย่างว่า โทสะ มานะ ทิฏฐิเกิดขึ้นมา  ถือตนถือตัว  ถือเราถือเขา    มานะทิฏฐิเกิดขึ้นมาไม่ยอม  กระด้างถือตัว  มันได้อะไรกัน  ไม่เห็นมีอะไร    ตัวมันพองขึ้นโตขึ้นไหม  ตัวนั้นมันดีวิเศษขึ้นกว่าเก่าหรือ   มันเป็นคนสดคนสวยขึ้นกว่าแต่เก่าหรือ  หรือว่าเป็นอะไรไม่เห็นสดสวยอะไร  มีแต่หน้าบึ้งหน้าเบี้ยวหน้ายักษ์หน้ามาร  อยู่ดีๆจะไม่ดีกว่าหรือ    โมหะความลุ่มหลงก็เช่นกัน  มันจะเกิดความโลภ ความหลง  ก็โมหะมาก่อน   มีโมหะแล้วเกิด  โลภ  โกรธ  หลงขึ้นมา    ให้ พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว  มันหมดเรื่องกัน  จะไปเกิดโมหะ  โทสะ  มานะทิฏฐิไม่มีเลย   เป็นของว่างเปล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่าง   เราอยู่เฉยๆจะไม่ดีกว่าหรือ   ทำให้เข้าถึงใจตัวกลางตัวนั้น  จะเบิกบาน  สุขภาพก็ดี  แล้วก็ไม่มีเวรภัย  ไปไหนก็ไม่คับแคบ  ไม่รกโลกของเขา   คนโท สะ  มานะทิฏฐิจะไปไหนมันรกหมด  ไม่ยอมตนยอมตัวไปอยู่ที่ไหนมันคับบ้านคับเมืองหมด  ให้พิจารณาอย่างนี้แหละ  ครั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ถูกทางแล้ว  มันจะรวมเข้าเป็นใจ  เอาละ  พิจารณาเท่านั้นละ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7097

กลุ่มข่าวสาร : บทความน่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

ย้ายข้อมูลจาก Google Drive สู่ OneDrive ง่ายๆด้วย mover
ตามที่บริการ Google Workspace for Education ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ( Free Cloud Storage) จากเดิมไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน เปลี่ยนเป็นจำกัดพื้นที่ใช้งานทุกสถานศึกษา โดยภายในเดือนกรกฎาคม 2565 จะลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์รวมทั้งองค์กร (Pool storage) ให้เหลือเพียง 100 TB ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้โปรแกรม Google Drive, Gmail, Google Photos ภายใต้บัญชี @gmaejo.mju.ac.th เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้งาน มหาวิทยาลัยมีแนวทางดังนี้จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาให้เหลือบัญชีละ 30 GBจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอาจารย์และบุคลากรให้เหลือบัญชีละ 70 GBแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากผิดปกติ ให้ปรับลดพื้นที่ ถ่ายโอนข้อมูลที่ ไม่จำเป็นออกภายวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หากเกินกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกหยุดการใช้งานพื้นที่ Google Drive ชั่วคราว (Disable)เพื่อเป็นการลดผลกระทบในการใช้งานของท่าน จึงแจ้งขอให้ท่านดำเนินการสำรองข้อมูลไปไว้ยังแหล่งจัดเก็บอื่น หรือ ใช้โปรแกรม **Microsoft One Drive ของมหาวิทยาลัยทดแทน (@mju.ac.th) ซึ่งให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5 TBการคัดลอกหรือย้ายข้อมูลจาก googledrive ไปยัง one drive 2 มีวิธีคัดลอกหรือย้ายด้วยการใช้เว็ปไซต์ mover.io ข้อดีคือ สะดวกและรวดเร็วไม่จำเป็นต้องมีพื้นท่ีภายใน Hardware ของเรา ข้อจำกัดคือ ไฟล์ประเภทGoogle Drawing, Google Photo ,Google Forms, Google Site และ Google Maps ,Jamboard จะไม่คัดลอกมาด้วย ซึ่งสามารถคัดลอกด้วยตนเองภายหลังคัดลอกหรือย้ายด้วยการดาวน์โหลดไฟล์และส่งผ่านไปยัง onedrive folder ข้อดีคือ สามารถย้ายและกักเก็บข้อมูล ได้ทุกรูปแบบ ข้อควรระวัง คือ ควรเตรียมพื้นที่ที่ใช้รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ ภายใน Hardware ให้พร้อมข้อจำกัดสำหรับการโอนไฟล์ผ่าน Mover.ioไม่สามารถถ่ายโอนไฟล์ Google Drawings, Forms, Sites, และ Map ได้ไฟล์ที่แชร์และถูกปิดไม่ให้ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกได้ไฟล์ที่เป็นทางลัดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 15GBไฟล์ที่มีขนาด 0 byteเครื่องหมายพิเศษในชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีจะถูกลบชื่อไฟล์ไม่เกิน 256 ตัวอักษร ชื่อโฟลเดอร์ไม่เกิน 250 ตัวอักษร และรวมทั้งพาร์ตไม่เกิน 400 ตัวอักษรนอกจาก Google Drive แล้ว ยังมีบริการอื่น ๆ ที่สามารถย้ายไปยัง OneDrive ได้ง่าย ๆ ด้วยบริการนี้ด้วย เช่น Box, Dropbox, Dropbox Business หรือ Egnyte
1 มิถุนายน 2565     |      91
วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีชิป TPM 2.0 หรือฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ
วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีชิป TPM 2.0 หรือฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ.การติดตั้ง Windows 11 กรณีที่ตรวจสอบสเปกแล้วไม่ผ่าน ฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ ทำให้ติดตั้งไม่ได้ มีแนวทางแก้ไขดังนี้**มีคำเตือนด้วยเช่นกันว่า การฝืนติดตั้งอาจทำให้ระบบไม่มีความเสถียร และอาจได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าคิดว่าสเปกคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่น่าจะไหว อยากใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 11 จริง ๆ ก็ทำได้ อย่างมากหากใช้ไม่ไหวจริง ๆ ก็แค่ถอนการติดตั้งเปลี่ยนกลับไปใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 เหมือนเดิมก็ได้**เพิ่มค่า Key ตัวใหม่ในขั้นตอนการติดตั้ง (Setup)สำหรับวิธีการนี้ จะเป็นการเพิ่มค่า Key ตัวใหม่เข้าไป เพื่อบังคับข้ามการตรวจสอบ (Bypass) คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนติดตั้ง โดยจะทำได้เมื่อเราใช้วิธี ซึ่งก็จะมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้หลังที่เราทำ USB เป็น Installation Media แล้วบูตคอมพิวเตอร์ใหม่ผ่านไดร์ฟ USB เพื่อเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 ไปตามปกติแน่นอนว่าเมื่อฮาร์ดแวร์เราไม่รองรับ เราก็จะพบกับหน้าต่างแจ้งเตือนว่า "This PC can’t Run Windows 11" ก็กด "ปุ่ม Back" เพื่อย้อนกลับไปที่หน้า Installer ภาพจาก : https://min.news/en/tech/5ac6205ed0071f883a9e0c4fa99d4bd1.htmlกด "ปุ่ม Shift + F10" เพื่อเปิดหน้าต่าง Command Prompt ขึ้นมา พิมพ์ลงไปว่า "regedit" แล้วกด "ปุ่ม Enter"โปรแกรม Registry Editor จะถูกเปิดขึ้นมาให้เราไปยังตำแหน่ง "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup"คลิกขวาที่ "โฟลเดอร์ Setup" ในพาเนลด้านซ้ายมือ เลือก "เมนู New" ตามด้วย "Key"ตั้งชื่อ Key ใหม่นี้ว่า "LabConfig"คลิกขวาที่โฟลเดอร์ LabConfig ในพาเนลด้านซ้ายมือ เลือก "เมนู New" ตามด้วย "DWORD (32-bit) Value"ตั้งชื่อไฟล์ว่า "BypassTPMCheck" ทำตามขั้นตอนใน "ข้อ 8." ซ้ำอีกครั้ง เพื่อสร้างไฟล์ "BypassRAMCheck" และ "BypassSecureBootCheck" เราจะได้มาทั้งหมด 3 ไฟล์ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ เพื่อเปลี่ยนค่าในช่องใส่ค่า (Value Data) จาก "0" ให้เป็น "1" ทำให้ครบทั้ง 3 ไฟล์ปิดหน้าต่างโปรแกรม Registry Editor แล้วเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 ต่ออีกครั้งได้ทันทีcredit : thaiware.com
30 พฤษภาคม 2565     |      101
ลืมรหัสผ่าน Email มหาวิทยาลัย
ลืมรหัสผ่าน Email มหาวิทยาลัยแม่โจ้กรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้หากผู้ใช้งานดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Email มหาวิทยาลัยมาก่อนแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนี้2. กด Forgot my Password3. กรอก Email มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรอกรหัสตามภาพ แล้วกด Next4.ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการยืนยันตัวได้ ทั้งผ่าน Email สำรอง หรือ ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือกรณียืนยันตัวตนผ่าน Email สำรอง4.1 เลือก Email my alternate email กด Email4.2 กรอกรหัส 6 ตัว ที่ได้รับจาก Email กด Next4.3 ระบบจะให้ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ แล้วกด Finishกรณียืนยันตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ4.1 เลือก Text my mobile phone  ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กด Text4.2 กรอกรหัส 6 ตัว ที่ได้รับจากข้อความทางโทรศัพท์มือถือ กด Next4.3 ระบบจะให้ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ แล้วกด Finish2. หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน สามารถแจ้งได้ที่ http://network.mju.ac.th
25 กุมภาพันธ์ 2565     |      229
คู่มือการติดตั้ง MATLAB
โปรแกรม Matlab Campus Wide License สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ Matlab Campus Wide License รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบทั้งชุด สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ดาวน์โหลดและติดตั้งฟรี สามารถใช้งานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย แบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้าถึงได้จากทุกเว็บเบราว์เซอร์และใช้พิมพ์งานวิจัยได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ MathWorks - Makers of MATLAB and Simulink - MATLAB & Simulinkหมายเหตุ **ลงทะเบียนสมัครสมาชิก และดาวน์โหลด โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย (@mju.ac.th)ขั้นตอนในการติดตั้งและเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน MATLAB CAMPUS WIDE LICENSE สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร วิธีดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ MathWorks บนคอมพิวเตอร์ของตนเองวิดีโอแนะนำการใช้งาน MATLAB มหาวิทยาลัยแม่โจ้Install an Individual License Video - MATLAB (mathworks.com)คู่มือการติดตั้ง MATLABขั้นตอนการติดตั้งและเปิดใช้งานเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งในตัวติดตั้งเลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี MathWorks และทำตามคำแนะนำออนไลน์เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้งาน MATLAB แล้วคลิกถัดไปเมื่อถูกขอให้ระบุชื่อผู้ใช้ให้ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้นั้นถูกต้อง ดำเนินการต่อด้วย กระบวนการจนกว่าการเปิดใช้งานจะเสร็จสมบูรณ์คู่มือเอกสาร MATLAB มหาวิทยาลัยแม่โจ้Self-Paced Online Courses (mathworks.com)System Requirements and Supported CompilersLearn with MATLAB and Simulink TutorialsMATLAB and Simulink Courseware - MATLAB & Simulink (mathworks.cn)Products on Campus-Wide LicensesMATLAB Image Processing FundamentalsDeep Learning Image workshopสามารถติดตามข่าวสาร หรือการสัมมนาที่ทาง MATLAB จัดขึ้นได้ที่ Line Group MJU
25 พฤศจิกายน 2564     |      979