งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
Networking Systems and Internet Services

ติดต่องานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต  กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Digital Technology Division Maejo University 63 Moo 4 T.Nongharn ,Sansai ,Chiang Mai 50290

โทร 053-873269-71   E-Mail : mjunoc@mju.ac.th