งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
Networking Systems and Internet Services

โครงสร้างการบริหารงาน

  

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 33 อัตรา

โครงสร้างหน่วยงาน 4 งาน 

1) งานบริหารและธุรการ

2) งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

3) งานวิจัยและพัฒนา

4) งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ